Chuyện quanh ta

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Cuộc đời của Ngài và ý nghĩa thờ phụng

CẬP NHẬT 10/12/2022 | BỞI Hoàng Uyên

Bồ Tát luôn được coi là những vị “Thần” có sức mạnh vô song cùng tấm lòng từ bi, hỷ xả, luôn cứu vớt chúng sinh thoát khỏi khổ đau, uất hận. Vậy Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Cuộc đời của Ngài và ý nghĩa của việc thờ phụng Đại Thế Chí Bồ Tát là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc này.

1. Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Đại Thế Chí Bồ Tát còn được biết đến với những danh vị khác là Linh Cát Bồ Tát, Vô Lượng Quang Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát,… Ngoài ra, Ngài còn được gọi với cái tên ngắn hơn là Thế Chí. Ngài là một trong những vị Bồ Tát có thứ bậc cao nhất của Phật giáo Đại Thừa và nhận được rất nhiều sự tôn sùng của muôn dân. 

phật đại thế chí bồ tát là ai
Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Cái tên “Đại Thế Chí Bồ Tát” là đại diện cho ý nghĩa của nguồn sức mạnh to lớn vĩ đại. Sức mạnh ở đây là chỉ ánh sáng của trí tuệ vĩnh hằng chiếu sáng khắp muôn phương. 

Bên cạnh đó, trong Phật giáo Trung Hoa, Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi với tên gọi khác là Zhi Pu Sa – là một trong ba phần của Tam Thánh Phật gồm có Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Ngoài ra, ở Phật Giáo Tây Tạng, Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Bồ Tát Kim Cương Thủ và có vai trò như thần bảo hộ của Đức Phật Thích Ca

Như vậy, chúng ta có thể thấy, Đại Thế Chí Bồ Tát có rất nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng dù ở tên gọi nào, thì Ngài vẫn luôn là hiện thân của trí tuệ vô song với tấm lòng từ bi đức độ. 

2. Sự tích về Đại Thế Chí Bồ Tát 

Đại Thế Chí Bồ Tát có tên gọi là Ni Ma, Tiền thân của người là Thái tử thứ hai của nhà vua Chánh Niệm và là em của Thái tử Bất Huyền. Sau này, nhà vua Chánh Niệm trở thành Phật A Di Đà còn Thái tử Bất Huyền là Quan Thế Âm Bồ Tát.

Theo lời khuyên bảo của phụ vương, ngài Ni Ma đã ngày ngày phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng cùng đại chúng suốt 3 tháng liền.

Sự tích về Đại Thế Chí Bồ Tát 
Sự tích về Đại Thế Chí Bồ Tát

Sau đó, có một vị thần là Bảo Hải đã khuyên nhủ Ni Ma rằng hãy vì chúng sinh mà cầu đặng Nhứt Thiết Trí và đem công đức đó của mình để hướng về với đạo Vô Thượng Bồ Đề. Đến lúc đó, phước báu là vô tận và cái tâm nguyện cũng luôn được đặng viện mãi đến muôn đời. 

Nhận thấy rằng lời khuyên của thần Bảo Hài thấu tình đạt lý, Ni Ma đã chú tâm vào những hạnh tu đó là: 

  • Ba nghiệp của ý gồm: 

Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục

Không hờn giận oán cừu.

Không si mê ám muội.

  • Ba Nghiệp của thân gồm:

Không sát hại chúng sinh.

Không trộm cướp của người đời.

Không tà dâm.

  • Bốn nghiệp của miệng gồm: 

Không ăn nói láo xược.

Không nói những lời thêu dệt.

Không nói lời hai chiều.

Không ăn nói lời độc ác.

Đại Thế Chí Bồ Tát đã sử dụng ánh sáng của trí tuệ để soi sáng đến muôn phương và hiến cho chúng sinh phạm phải đường ác được giải thoát. 

Bên cạnh đó, Ngài vẫn tiếp tục con đường tu thành Bồ Tát Đạo và làm việc Phật sự, dạy bảo người đời làm việc có ích và có tình với mục đích là cầu mau đặng hoàn mãn những món công hạnh mà ngài đã thệ nguyện.

Cho tới khi Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ thì Ni Ma sẽ đắc đạo và tiếp tục được kế ngôi của Phật để có thể truyền chánh pháp và phổ độ chúng sinh.

Phật Bảo Tạng đã nghe được những lời này của Ni Ma và Ngài đã thọ ký rằng: “Lòng của người muốn một thế giới rộng lớn trang nghiêm, qua đời vị lai, trải qua hằng hà sa kiếp, người sẽ có được tâm nguyện ấy. Người có tâm nguyện lớn như vậy, nên ta đặt hiệu cho người là “Đắc Đại Thế”, nghĩa là Đại Thế Chí Bồ Tát.

Sau khi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai nhập niết bàn, người được bổ làm Phật, mang hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà độ hóa mọi chúng sinh”.

Sau khi nghe được những lời này, Ni Ma liền thưa tỏ rằng “Bạch Đức Thế Tôn, nếu tâm nguyện của tôi được thành, tôi xin kính ngài hãy làm cho thế gian đều vang động và ở giữa hư không hãy xuất hiện hoa thơm, và cầu cho đức Phật mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa”.

cuộc đời của Đại Thế Chí Bồ Tát
Lịch sử về cuộc đời của Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngay khi vừa dứt câu và cúi lạy Phật thì vạn vật đột nhiên thay đổi, mặt đất rung chuyển và tạo nên tiếng vang rền khắp cả trời đất cùng hàng hà sa số loài hoa thơm ngát đẹp đẽ rơi xuống như mưa tạo nên một cảnh tượng hết sức kỳ diệu. 

Khi ấy, mười phương chư phật đã đồng tình thọ ký rằng “Tại cõi Tán đề lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của Vua Vô Tránh Niệm, có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót ba tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm”.

Sau khi nhận được thọ ký đồng tình của mười phương chư phật, Thái tử Ni ma đã rất vui mừng thành tâm tu tập những điều mình đã giác ngộ. Từ đó trở đi, Ni Ma thái tử mạng chung rồi đầu thai thành thân khác đời khác nhưng luôn luôn giữ vững bổn nguyện và quyết chí tu hành đạo Đại Thừa, làm Bồ Tát và mở mang cho trí tuệ chúng sinh, hướng lòng người đến việc thiện, từ bỏ con đường tội lỗi. 

3. Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát

Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc về giới tâm thức và các hạnh tu tâm dưỡng tính nhằm có một tâm hồn thanh thản, được giải thoát khỏi những muộn phiền, khổ đau. Để tu theo vị Bồ Tát này, trước tiên cần tập tu thiền định nhằm đạt được trí tuệ sáng suốt và xa rời ái dục. 

Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát
Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát

Sau khi hoàn thành thiền định sẽ được chuyển sang phát đại nguyện độ cho tất cả chúng sinh được an trụ, bình an trong thế giới của chư phật. 

Đại Thế Chí Bồ Tát có tâm vô ngã và rất chính trực. Ngài không bao giờ có dụng ý để cố tình cho người đời thấy tài năng của mình mà tán dương, khen ngợi. Đồng thời, Ngài cũng không bao giờ tỏ ra ngạo mạn với công đức mình đã làm cũng không cầu về danh vọng.

4. Hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát

Vị trí của Đại Thế Chí Bồ Tát trong giới Phật pháp là bên phải của vị đức phật A Di Đà. Ngài có đeo chuỗi anh lạc và bên tay phải có cầm một bó hoa sen màu xanh – loài hoa biểu tượng cho sự thanh tịnh, thuần khiết. 

Mỗi vị Phật đều phải có được hai yếu tố là từ bi và trí tuệ. Nếu thiếu một trong hai điều này thì không thể thành phật được và Đại Thế Chí Bồ Tát đã dùng cả hai để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi những phiền não, ô uế và trở về với cõi Tịnh Độ. 

Hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát
Hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát

5. Ý nghĩa của việc thờ phụng Đại Thế Chí Bồ Tát

Phật tử đi theo Tịnh Độ Tông thì chắc chắn trên bàn thờ không thể thiếu hình tượng Tây Phương Tam Thánh gồm: Đức Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trong đó, Đại Thế Chí Bồ Tát là đại diện cho sức mạnh của trí tuệ. Do đó, ý nghĩa của việc thờ cúng vị Bồ Tát này là giúp cho gia chủ luôn có sự sáng suốt trước khi quyết định bất cứ việc gì, không bị những mù quáng, cám giỗ che mắt. Đồng thời, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ soi sáng và dẫn dắt ta đi đúng đường, đúng hướng. 

Trên đây là những lý giải về Đại Thế Chí Bồ Tát là ai, hình tượng và ý nghĩa về Ngài. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn có thể hiểu biết sâu hơn về Đại Thế Chí Bồ Tát và giải đáp được những thắc mắc của mình về Ngài. 

Bài viết liên quan:

Hoàng Uyên
Hoàng Uyên