Tin về Vua Nệm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CẬP NHẬT 25/07/2022 | BỞI Hương Lăng

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107968516 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/08/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 31 tháng 12 năm 2021

I/ Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu 

1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vua Nệm
Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Nhật An, 30D Phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
Điện thoại: (84.24) 3754 9908
Địa chỉ thư điện tử: info@vuanem.com
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần (chưa đại chúng)
Lĩnh vực hoạt động chính: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh.

2. Mã trái phiếu: VUNCH2224001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Khối lượng trái phiếu phát hành: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
Số lượng trái phiếu phát hành: 1.500 (Một nghìn năm trăm) trái phiếu
Mệnh giá: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/trái phiếu
Kỳ hạn: 24 tháng kể từ ngày phát hành
Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, người mua trái phiếu được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu.

4. Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

Lãi suất trái phiếu: 12.5%/năm trước thuế TNCN.
Kỳ hạn trả lãi: Trả lãi định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Ngày thanh toán lãi trái phiếu: Là ngày mùng 26 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Đại lý Lưu ký lập trước 07 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.
Lãi suất phát hành thực tế: 12.5%/năm trước thuế TNCN.

5. Mục đích phát hành

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung:

Mở rộng và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm (bao gồm: thanh toán cho nhà thầu xây dựng, đầu tư cửa hàng và các khoản chi khác cho việc mở rộng và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm)

Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức Phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm: thanh toán tiền mua hàng hóa của nhà cung cấp để kinh doanh, thanh toán tiền thuê nhà, thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ, chi lương thưởng cho cán bộ nhân viên, chi các khoản bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ nhân viên, mua sắm tài sản – công cụ dụng cụ, nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước, và thanh toán các khoản chi vốn lưu động khác).

6. Phương thức phát hành

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại Lý Phát Hành theo Nghị Định số

153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

7. Ngày phát hành và ngày đáo hạn

Ngày phát hành: 26/05/2022
Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/06/2022
Ngày đáo hạn: 26/05/2024

8. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Thanh toán gốc:

Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu.
Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

Thanh toán lãi:

Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày 26 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập 07 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.

9. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Nhà Đầu tư Sở hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại Bản Công bố Thông tin, các Điều kiện và Điều khoản của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

  • Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
  • Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức phát hành.
  • Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ chức Phát hành hoặc Người Sở hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước ngày đáo hạn theo phương thức, thời điểm và giá mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở hữu Trái phiếu và Tổ chức Phát hành. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn. Bên đề nghị phải gửi thông báo bằng văn bản trước ngày dự kiến mua lại trước hạn ít nhất 60 (sáu mươi) ngày.

11. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có.

12. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):

  • Tài sản đảm bảo: Không có.
  • Trái phiếu được cam kết thanh toán bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm.

II/ Nhà đầu tư mua trái phiếu

STT Nhà đầu tư trái phiếu Giá trị nắm giữ (đồng) Tỷ trọng (%)
I Nhà đầu tư trong nước 150.000.000.000 100%
1 Nhà đầu tư tổ chức 12.200.000.000 8,13%
2 Nhà đầu tư cá nhân 137.800.000.000 91,87%
II Nhà đầu tư nước ngoài
1 Nhà đầu tư tổ chức
2 Nhà đầu tư cá nhân
Tổng 150.000.000.000 100%

III/ Các đối tác liên quan đến đợt phát hành

Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý lưu ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 – 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3941 0277
Fax: 024 3941 0323

Người đại diện theo Pháp luật hoặc người được ủy quyền

(Đã ký)

Đính kèm File: Công bố thông tin kết quả phát hành

Bài viết liên quan:

Hương Lăng
Hương Lăng