Tin về Vua Nệm
Thông cáo báo chí ngày 17 tháng 6 năm 2022
ĐĂNG 21/06/2022 | BỞI Hương Lăng

Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022

Ngày 17 tháng 6, Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm (sau đây gọi là Vua Nệm) đã tổ chức Đại hội Cổ đông định kỳ năm 2021 và định hướng phát triển trong năm 2022 tại tầng 3 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Trong đó, số đại biểu tham dự đại diện cho 88.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Kết quả hoạt động năm 2021

Vượt qua bối cảnh chung của đại dịch Covid-19, nhiều cửa hàng phải đóng cửa trong nhiều tháng liền, song Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những chiến lược đúng đắn để cùng toàn thể đội ngũ nhân viên đã vượt qua những khó khăn, thách thức, kinh doanh có lãi trong giai đoạn khó khăn này. Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

+ Doanh thu thuần: 426 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ đồng

Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, Vua Nệm đã phát hành thành công trái phiếu 700 (bảy trăm) Trái Phiếu với giá trị 70.000.000.000 VND (bảy mươi tỷ Đồng Việt Nam), giúp bổ sung nguồn lực tài chính cho mục tiêu phát triển, mở rộng chuỗi cửa hàng của Vua Nệm

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Vua Nệm cũng đạt được sự tiến bộ toàn diện về phát triển thương hiệu, cải thiện hệ thống quản lý, đẩy mạnh tiến trình số hoá và phát triển nguồn lực. Đồng thời hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp, hỗ trợ nhân viên vượt qua những khó khăn trong đại dịch, từ đó gia tăng giá trị đóng góp cho cộng đồng.

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vua Nệm năm 2022
Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vua Nệm năm 2022

Định hướng và chỉ tiêu năm 2022

Thành công của năm 2021 được cho là tiền đề để Vua nệm tạo được bước ngoặt trong năm 2022 này. Theo đó, Đại hội đã thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2022 doanh thu 1.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 15 tỷ.

Đồng thời, chương trình thông qua kế hoạch đại chúng năm 2022.

Bài viết liên quan:

Hương Lăng
Hương Lăng